معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

چارت سازمانی معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه

در حال حاضر معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه  فعالیت خود را با سه اداره کل ادامه می‌دهد
 
1- اداره کل عملیات و برنامه‌های بشردوستانه بین‌المللی

2- اداره کل تشریفات و ارتباطات بین‌المللی

3- اداره کل اصول، قوانین و حقوق بین‌الملل بشردوستانه