معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

«فدراسيون بين‌المللي جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر»

 

معرفی

فدراسيون بين‌المللي سازماني است كه برپايه هفت اصل بنيادين نهضت تشكيل گرديده و وظيفه اصلي آن ياري‌رساني به آسيب‌پذيرترين افراد به هنگام سوانح مي‌باشد. اين سازمان در سال 1919 در شهر پاريس پس از پايان جنگ جهاني اول تحت عنوان ليگ جمعيت‌هاي صليب سرخ تأسيس گرديد. جمعيت‌هاي مؤسس فدراسيون 5 جمعيت بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و ايالات متحده امريكا بودند. ليگ جمعيت‌هاي صليب سرخ در سال 1983 به ليگ جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر و در نهايت در سال 1991 به فدراسيون بين‌المللي جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر تغيير نام داد.

فدراسيون بين‌المللي هم اكنون متشكل از 192 جمعيت ملي است كه وظيفه هدايت و هماهنگ‌سازي كمك‌رساني جهاني به قربانيان سوانح طبيعي و تكنولوژيك، پناهندگان و آسيب‌ديدگان در مواقع اضطراري را برعهده دارند.

اين سازمان هماهنگي ميان فعاليت‌هاي جمعيت‌هاي ملي را در سرلوحه كار خود قرار داده و تلاش مي‌نمايد تا توان آن‌ها را در اجراي برنامه‌هاي بشردوستانه‌شان تقويت نمايد. در حال حاضر اين سازمان بزرگترين سازمان بشردوستانه جهان است كه دبيرخانه آن در ژنو واقع مي‌باشد.

 

چشم‌انداز فدراسيون بين‌المللي

در استراتژي 2020 چشم‌انداز فدراسيون بين‌المللي به شرح ذيل بيان گرديده است:

الهام بخشي، ترغيب، تسهيل و ترويج كليه فعاليت‌هاي بشردوستانه جمعيت‌هاي ملي در هر زمان به منظور پيشگيري و كاهش آلام بشري و در نتيجه كمك به حفظ و اشاعه كرامت انساني و صلح در جهان.

 

مأموريت فدراسيون بين‌المللي

براساس استراتژي 2020 كه آخرين استراتژي فدراسيون است مأموريت فدراسيون عبارت است از نجات افراد، تغيير اذهان، كه در اين راستا اهداف استراتژيك ذيل را مطرح نموده است:

1- نجات زندگي افراد، حفاظت از معاش آن‌ها و تقويت بازتواني پس از سوانح و بحران‌ها

2- ممكن ساختن زندگي سالم و ايمن

3- ترويج جامعه شمولي و ارتقاء فرهنگ صلح و عاري از خشونت

اركان فدراسيون بين‌المللي

فدراسيون بين‌المللي متشكل از 4 ركن ذيل مي‌باشد:

1- مجمع عمومي

2- هيأت حاكمه

3- رئيس

4- دبيركل 

 

مجمع عمومي:

عالي‌ترين ركن تصميم‌گيري فدراسيون بين المللي است كه تمامي جمعيت‌هاي ملي عضو فدراسيون در جلسات آن حضور مي‌يابند. جلسات مجمع عمومي هر دو سال يكبار تشكيل مي‌گردد و تصميمات مهم از طريق رأي‌گيري در اين جلسات اتخاذ مي‌شود. از جمله مهمترين تصميمات، انتخاب رئيس، نواب رئيس، اعضاء هيأت حاكمه و اعضاء كميسيون مالي مي‌باشد.

 

اهم وظايف مجمع عبارتند از:

- تعيين سياست‌هاي كلي حاكم بر فدراسيون بين‌المللي و جمعيت‌هاي ملي

- اتخاذ تصميم درخصوص پذيرش جمعيت‌هاي ملي

- انتخاب رئيس فدراسيون بين‌المللي

- انتخاب نواب رئيس فدراسيون بين‌المللي

- انتخاب جمعيت‌هاي ملي عضو هيأت حاكمه

- انتصاب اعضاء اركان اساسنامه‌اي

- تعيين اركان مشورتي و سايراركاني كه به واسطه اساسنامه امكان تشكيل آن‌ها وجود دارد

- تصويب توصيه‌هاي هيأت حاكمه، برنامه‌ها، بودجه و گزارش‌هاي مالي دوسالانه فدراسيون بين‌المللي

-تصميم‌گيري درخصوص پيشنهادات ارائه شده درخصوص پيشنهادات ملي، هيأت حاكمه و ساير اركان فدراسيون بين‌المللي

 

 

رئيس فدراسيون بين‌المللي:

رئيس فدراسيون عالي‌ترين مقام اين سازمان بوده كه رياست مجمع عمومي را نيز برعهده دارد و رياست نشست‌هاي هيأت حاكمه برعهده وي مي‌باشد.

اهم فعاليت‌هاي رئيس فدراسيون عبارتند از:

- تشكيل جلسات مجمع عمومي و هيأت حاكمه

- ارائه وضعيت فدراسيون بين‌المللي به مجمع عمومي

- ارائه گزارشات بين‌المللي به هيأت حاكمه و مجمع عمومي

- همكاري با ارگان‌هاي حاكميت و اركان فدراسيون بين‌المللي

- اجراي وظايف محوله كه از سوي مجمع عمومي و هيأت حاكمه براي وي تعيين شده.

انتخاب رياست فدراسيون هر 4 سال يكبار طي مجمع عمومي صورت مي‌پذيرد.

نواب رئيس فدراسيون بين‌المللي:

فدراسيون بين‌المللي بنا به تقسيم جغرافيايي از هر منطقه يك نايب رئيس دارد كه انتخاب اين افراد در مجمع عمومي صورت مي‌پذيرد.

هيأت حاكمه:

در فواصل زماني ميان نشست‌هاي مجمع عمومي فعاليت مي‌نمايد كه معمولاً 2 بار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد و برخي از تصميمات در ارتباط با فعاليت‌هاي فدراسيون در نشست‌هاي هيأت حاكمه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. هيأت حاكمه متشكل از رئيس فدراسيون و نواب رئيس، جمعيت‌هاي ملي عضو و رئيس كميسيون مالي و همچنين رئيس كميسيون جوانان مي‌باشد.

20 جمعيت ملي منتخب در هيأت حاكمه عضويت دارند كه نحوه انتخاب آن‌ها براساس تقسيم جغرافيايي مي‌باشد. تقسيمات جغرافيايي فدراسيون به 4 منطقه آسيا- اقيانوسيه، آفريقا، آمريكا و اروپا دسته‌بندي مي‌شود كه از هر منطقه جغرافيايي 5 جمعيت ملي طي انتخاباتي كه هر 4 سال يكبار در مجمع عمومي برگزار مي‌شود، انتخاب مي‌گردند.

 

مهمترين وظايف هيأت حاكمه مطابق با اساسنامه فدراسيون بين‌المللي به شرح ذيل مي‌باشد:

- انتصاب دبيركل فدراسيون

- تصميم‌گيري در مورد موضوعاتي از سوي مجمع عمومي، به عهده هيأت حاكمه گذاشته مي‌شود.

- ارائه توصيه به رئيس فدراسيون و رهنمود به دبيركل در تفسير و اجراي تصميمات مجمع عمومي

- نظارت بر اجراي وظايف فدراسيون بين‌المللي از جانب مجمع عمومي

- تدوين دستوركار موقت مجمع عمومي

- تدوين گزارش‌ها در مورد فعاليت‌ها و گزارش‌هاي مالي و بودجه‌اي كه از سوي دبيركل و كميسيون مالي ارائه مي‌شود و ارائه برنامه‌هاي و بودجه دوسالانه به مجمع عمومي جهت تصويب.

- تصويب و تأييد هرگونه موافقتنامه كلي منعقده با كميته بين‌المللي صليب سرخ و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي

- پذيرش موقت جمعيت‌هاي ملي (كه در نهايت در مجمع عمومي پذيرش آن‌ها تأييد مي‌شود) و تعليق جمعيت‌هاي ملي

- تصويب و انتخاب كانديدهاي احراز پست‌هاي معاونين دبيركل

- تصويب ساختار دبيرخانه فدراسيون و پيشنهاد آن به دبيركل

 

اهميت هيأت حاكمه

اعضاء هيأت حاكمه مي‌توانند به طور مستقيم بر اتخاذ سياست‌هاي كلي فدراسيون تأثير بگذارند. اعضاي هيأت حاكمه معمولاً با دريافت پيشنهادات و نظرات جمعيت‌هاي ملي، آن‌ها را جهت تصويب در مجمع عمومي ارائه مي‌نمايند اما علي‌رغم دريافت نظرات از جمعيت‌هاي ملي، اين 20 عضو هيأت حاكمه هستند كه تأثيرگذاري نهايي در طرح و يا عدم طرح موضوعي را برعهده دارند. به عبارت ديگر جمعيت‌هاي ملي عضو هيأت حاكمه اين توان را دارند كه سياست‌هاي كلي فدراسيون را به طور غيرمستقيم و گاهي مستقيم تدوين نمايند.

 

قابل ذكر است جمعيت‌هاي ملي مي‌توانند براي 2 دوره 4 ساله انتخاب شوند و جمعيت هلال احمر ايران براي 2 دوره 4 ساله از سال 2001 الي 2009 يكي از اعضاي هيأت حاكمه بود.

اهميت انتخاب جمعيت هلال احمر ايران در هيأت حاكمه

همانگونه كه بيان گرديد جمعيت‌هاي ملي عضو هيأت حاكمه درخصوص موضوعاتي كه از سوي مجمع عمومي به عهده هيأت حاكمه گذاشته مي‌شود تصميم‌گيري مي‌نمايد. ارائه توصيه به رئيس فدراسيون در تفسير و اجراي تصميمات مجمع عمومي و همچنين تصويب و تأييد هرگونه موافقتنامه كلي با سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله مهمترين اختيارات هيأت حاكمه است. جمعيت هلال احمر ايران با حجم سنگين فعاليت‌هاي بين‌المللي خود در امدادرساني به آسيب‌ديدگان به اقصي نقاط جهان از تصوير بشردوستانه مناسبي در ميان اعضاي فدراسيون برخوردار مي‌باشد اما علي‌رغم وجود چنين تصوير مثبتي، بي‌شك عضويت در هيأت حاكمه از چند منظر مي‌تواند براي جمعيت هلال احمر ايران حائز اهميت باشد:

1- ارتقاء موقعيت و جايگاه بين‌المللي جمعيت بعنوان يك سازمان بشردوستانه

2- افزايش تأثير و نفوذ جمعيت در اتخاذ تصميمات لازم براي ارائه و هدايت كمك‌هاي بشردوستانه بين‌المللي

3- بدست آوردن پست‌هاي كليدي و تأثيرگذار در سطح فدراسيون و ساير سازمان‌هاي بشردوستانه

4- بالا بردن قدرت چانه‌زني و مذاكره جمعيت براي جذب كمك‌هاي بين‌المللي در صورت لزوم.

5- با افزايش حضور مؤثر جمعيت در برنامه‌ها وعمليات‌هاي بشردوستانه بين‌المللي با پشتوانه توانمندي‌هاي ملي.

6- ارائه تصوير شفاف، مثبت و جامع‌تر از فعاليت‌هاي بشردوستانه جمعيت در سطح بين‌المللي

فعاليت‌هاي بين‌المللي جمعيت منجمله برگزاري اجلاس‌هاي بين‌المللي به ويژه اجلاس منا، كارگاه‌هاي بين‌المللي از جمله نشست HCID در تهران، انعقاد يادداشت‌تفاهم‌هاي متعدد با جمعيت‌هاي ملي مختلف، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي جمعيت‌هاي ملي از جمله هلال احمر عراق و سودان و صليب سرخ لبنان همگي موجب گرديده تا جمعيت هلال احمر ايران در ميان جمعيت‌هاي ملي از جايگاهی ويژه برخوردار باشد. گرچه بايد مؤلفه‌هاي ديگر از جمله وضعيت سياسي و برداشت‌هاي سياسي جمعيت‌هاي ملي در اين حوزه را نيز ناديده نگرفت. براي غلبه بر چنين چالش‌هايي رايزني و ارتباط با ساير جمعيت‌هاي ملي امري لازم به نظر مي‌رسد.

 

زمستان بسیار سخت، نیازهای بشردوستانه کشور سوریه را به شدیدترین حالت می‌رساند

زمستان بسیار سخت، نیازهای بشردوستانه کشور سوریه را به شدیدترین حالت می‌رساند

فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و جمعیت‌ هلال احمر هشدار می‌دهد که شرایط شدید زمستانی جوامعی را که قبلاً تحت تأثیر بحران‌های دیگر قرار گرفته‌اند، در معرض خطر فوری قرار می‌دهد و در نتیجه تا به امروز به بالاترین سطح نیازهای انسانی حاد در سوریه تبدیل می‌شود. در بسیاری از مناطق، زمستان امسال همراه با طوفان، برف و دمای زیر صفر، یکی از سردترین زمستان‌های دهه گذشته بوده است.

هدف مشارکت فدراسیون بین‌المللی و سازمان جهانی بهداشت ایجاد ظرفیت منطقه‌ای در پاسخ به چالش‌های کلیدی بهداشت عمومی است

هدف مشارکت فدراسیون بین‌المللی و سازمان جهانی بهداشت ایجاد ظرفیت منطقه‌ای در پاسخ به چالش‌های کلیدی بهداشت عمومی است

دکتر حسام الشرقاوی، مدیر منطقه‌ای فدراسیون بین المللی و دکتر احمد المندری، مدیر منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.

همکاری فدراسیون بین‌المللی و سازمان حفاظت از طبیعت برای سوانح تغییرات آب و هوایی

همکاری فدراسیون بین‌المللی و سازمان حفاظت از طبیعت برای سوانح تغییرات آب و هوایی

فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان حفاظت از طبیعت از دولت‌ها می‌خواهند که فوراً در اقدامات خود برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی به منظور مقابله با بحران رو به رشد آب‌وهوایی در کارائیب سرمایه‌گذاری کنند.