معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

اداره کل عمليات و برنامه‌هاي بشردوستانه بين المللي 

فعاليت هاي اداره برنامه هاي توسعه اي و نمايندگي هاي خارج از کشور

  • جذب و بکارگيري منابع بين‌المللي در اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي جمعيت
  • تهيه و تنظيم پيشنهاد پروژه‌هاي توان افزايي و آموزش جهت ارتقاء سطح کيفي و کمي، امدادي، بهداشتي، خدماتي و انجام هماهنگي لازم
  • نظارت و تهيه گزارش هاي توصيفي و مالي از پروژه هاي بين‌المللي
  • همکاري با معاونت آموزش و پژوهش جهت آموزش ضمن خدمت همکاران
  • انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت تبادل اطلاعات و تجربيات آموزش‌هاي امدادي و بهداشتي و درماني در بين جمعيت‌هاي ملي
  • هماهنگي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي با همکاري کميته بين المللي صليب سرخ و فدراسيون بين المللي جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر به ويژه در راستاي موضوعات توسعه
  • هماهنگي، رايزني، عقد تفاهم نامه، براي ايجاد مراکز درماني در خارج از کشور و رصد فعاليت ها

 

اداره جستجو و بازپيوند خانواده

  • برقراري ارتباط بين خانواده‌ها و افراد مفقودي: شامل افراد مفقودي در جنگ، سوانح طبيعي، مهاجرت و يا شرايطي که نياز به پاسخگويي بشردوستانه داشته باشد.
  • مکاتبه با صليب سرخ و يا هلال احمرهاي کشورهاي مختلف و پيگيري وضعيت افرادي که خانواده آنها به دليل مفقودي به هلال احمر مراجعه کرده اند .
  • دريافت درخواست هاي ساير جمعيت هاي ملي و مکاتبه با ارگان هاي مربوط براي يافتن افراد مفقودي در ايران و انعکاس پاسخ.