معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401

اداره کل اصول، قوانين و حقوق بين‌الملل بشردوستانه

  • پيگيري و انجام کليه مکاتبات، اعم از داخلي و بين‌­المللي، مربوط به موضوعات قانوني نهضت بين­‌المللي صليب سرخ و هلال احمر با نهادهاي داخلي مرتبط و با فدراسيون بين‌­المللي؛
  • همکاري، هماهنگي، حضور و شرکت در جلسات و نشست‌هاي اساسنامه‌­اي نهضت بين‌­المللي از جمله نشست‌هاي مجمع عمومي، شوراي نمايندگان فدراسيون بين‌­المللي و کنفرانس بين­‌ا‌‌لمللي جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر؛
  • پيگيري و اقدام در خصوص خروجي و بازخورد جلسات، نشست‌ها و کنفرانس‌هاي منطقه­‌اي و بين‌­المللي مرتبط با موضوعات اساسنامه­‌اي و همچنين موضوعات مربوط به حقوق بين­‌الملل بشردوستانه؛
  •  هماهنگي و همکاري مستقيم با ادارات عمليات بين‌­المللي و ارتباطات و گزارشات بين‌­المللي در حوزه­ه‌اي کاري مشترک همانند انطباق تفاهم­نامه­‌هاي منعقده جمعيت با ساير ارکان نهضت بين­‌المللي (به ويژه يادداشت‌تفاهم مربوط به مراکز درماني جمعيت در خارج از کشور) با اسناد بالادستي جمعيت و اصول و قوانين نهضت بين­‌المللي؛
  • ترجمه اسناد ارسالي از سوي فدراسيون بين­‌المللي و کميته بين­‌المللي صليب سرخ در خصوص موضوعات مربوط به اصول و قوانين نهضت و حقوق بين‌­الملل بشردوستانه و ارائه نظر مشورتي و تفسيري در مورد اين اسناد و انجام اقدامات و پيگيري‌هاي لازم در راستاي اهداف راهبردي بين‌­المللي جمعيت.