معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه

چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400

صلیب سرخ و هلال احمر در پاسخ به نابرابری‌های "گسترده و فراگیر" واکسن کووید19

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر برنامه جدیدی را آغاز کرده که هدفش مقابله با نابرابری‌های گسترده و فراگیر در پاسخگویی و مقابله با بیماری همه‌گیری کووید19 است.

تجزیه و تحلیل انجام شده نشان میدهد که اگرچه این نابرابری در تمام کشورها قابل مشاهده است ولی در کشورهایی که افراد با بحرانهای انسانی مواجه هستند، آسیبهای بیشتری را وارد کرده است اما در کشورهایی که با بحرانهای انسانی مواجهه نیستند، سرانه انجام تستهای کووید19 ، 48 در صد بیشتر از کشورهایی است که با بحرانهای شدید و بسیار شدید انسانی مواجه هستند. کمتر از 2 درصد از واکسنهای بیماری کووید19 در 32 کشوری که با بحرانهای شدید و بسیار شدید انسانی مواجه بودند، تزریق شده است.

جاگان چاپاگان، دبیرکل فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در این باره میگوید:"جوامع متاثر از درگیریهای مسلحانه بیشتر از شیوع بیماری همهگیری کووید19 آسیب دیدهاند. این جوامع شامل آوارگان، افراد جدا افتاده از خانوادهها، افراد محروم از معیشت و زندانیان میشوند. به همین دلیل کمیته بینالمللی صلیب سرخ در محلهای وقوع درگیری و خشونت از جمعیتهای ملی در ایجاد ساختار بهداشتی، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، پیشگیری از شیوع بیماری در زندانها، دسترسی به بهداشت و آب سالم، ایمنی و همچنین دفن اجساد با حفظ شان و کرامت حمایت میکند.

هدف از اجرای این برنامه، اجرای اقدامات وسیع برای حمایت و گسترش واکسیناسیون گروههای در حاشیه و همچنین واکسیناسون افرادی است که در مناطق درگیری زندگی میکنند. علاوه بر این، با اجرای این برنامه تلاش شده تا مهاجران، آوارگان و افرادی که در محلههای فقیر نشین زندگی میکنند به واکسن دسترسی داشته باشند.

فدراسیون  بینالمللی به منظور اجرای این برنامه، بهدنبال  بازبینی استمداد  برای تامین 2.729 میلیارد  فرانک  سوئیس میباشد.

برنامه صلیب سرخ وهلال احمر متمرکز بر دسترسی به دورترین مناطق و همچنین این اصل اساسی است که "هیچ کس رها نمیشود".

رابرت ماردینی، دبیرکل کمیته بینالمللی صلیب سرخ هم میگوید: بیشترین نگرانی ما درباره دسترسی برابر افراد بهویژه ساکنان مناطق درگیریها به واکسن است. بر اساس برآورد بعمل آمده 65 میلیون نفر در مناطق تحت کنترل نیروهای غیر مسلح دولتی زندگی میکنند که از خدمات اساسی دولتی از قبیل مراقبتهای بهداشتی محروم هستند. این گروه از مردم مستحقق واکسیناسیون در برابر شیوع بیماری کووید19  و سایر بیماریهای مسری هستند تا هم خود در امان باشند و هم به ایمنی جهان کمک کنند.

نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر در خط مقدم پاسخگویی به این همهگیری قرار دارد. داوطلبان و کارکنان جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر کشورهای جهان هم به تمام آسیب دیدگانی که از سیستمهای بهداشتی و رفاه اجتماعی مناسب برخوردار نیستند، مهاجران و آوارگان متاثر از  درگیریها، افراد حاشیه نشین، زندانیان و همچنین افرادی که تحت تاثیر اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیماری کووید19 هستند، کمک میکنند.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *